Zorgen om toekomstige kwaliteit rechtspraak

door:
De kwaliteit van de rechtspraak in Nederland dreigt in het gedrang te komen door de toenemende werkdruk onder rechters en officieren van justitie. Uit een tussenrapportage van de Nederlandse Verenging voor Rechtspraak (NVvR) blijkt dat bijna drie van de vier rechters en officieren denkt dat hun werk in de toekomst achteruit gaat. Daarnaast blijkt uit hetzelfde onderzoek dat meer dan de helft van de ondervraagde magistraten zich zorgen maakt over eventuele fouten die hierdoor kunnen ontstaan.

Volgens het onderzoek wordt de werkdruk opgevangen door
structureel over te werken. Dit gaat volgens de NVvR ten koste van het
bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied. De beroepsvereniging voor
rechters en advocaten denkt dat dit op den duur zal leiden tot een
kennisachterstand en kwaliteitsverlies. Ondanks de kritiek die de NVvR levert,
is de vereniging er van overtuigd dat de kwaliteit van het geleverde werk nog
altijd goed is.

Dat de kwaliteit nog altijd naar behoren is komt volgens de NVvR doordat rechters en officieren van justitie nog altijd enorm toegewijd zijn aan hun werk. Uit de tussenrapportage blijkt dat 97,3 % van de magistraten aangeeft dat de loyaliteit jegens het werk hoog is. Toch ziet ook de Nederlandse Orde van Advocaten zorgwekkende situaties. De beroepsorganisatie van de advocatuur ervaart dat de capaciteit van de
rechtspraak onder druk staat.

De Orde noemt vooral de lange termijnen binnen de rechtspraak zorgelijk. De verlengde uitspraaktermijnen variëren van zes weken tot tien maanden na de zitting. Voor uitspraken inzake asiel kan de uitspraaktermijn oplopen van twaalf tot achttien maanden. Het merendeel van deze vonnissen en arresten die de rechter formuleert, wordt vervolgens zonder inhoudelijke motivering afgedaan. Dat de rechter soms geen
kritische insteek meer heeft en de nadruk legt op het afronden van de zaak, is
volgens de Orde één van de gevolgen van de tijdsdruk.

Daarnaast zijn de NVvR en de Orde bezorgd over een te snelle digitalisering bij de rechterlijke macht. Zo vraagt de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om temporisering vanwege de verstrekkende consequenties voor de interne organisatie, maar ook voor rechtzoekenden. Ook de Orde pleit voor temporisering en vindt dat de
digitalisering niet te veel op bezuiniging gericht zal moeten zijn.